bodem

 • Advies en uitvoeringsontwerp bodemsaneringen
 • Grondsaneringen
 • Grondwatersaneringen (pump en treat)
 • Asbestgrondsaneringen
 • In situ saneringen
 • Grondbank (secundaire bouwstoffen)
 •  Duurzaam grondwaterbeheer
Neem contact op

Specialisten in bodem

We zijn specialist op het gebied van bodemsanering en duurzaam grondwaterbeheer en werken voor opdrachtgevers door heel Nederland.  Hoe complex uw project ook is, wij zoeken samen met u naar de beste oplossing. Persoonlijke benadering, kennis en resultaatgerichtheid kenmerken onze werkwijze en zorgen voor een soepel verloop van uw project.

Advies en uitvoeringsontwerp bodemsaneringen
Directe injecties van substraten
IJzerschermen
Chemische Oxidatie
Grondsaneringen
Biologische afbraak - aërobe techniek
BEAT-concept
Biologische afbraak - anaërobe techniek
Asbestgrondsaneringen
Grondwatersaneringen (pump and treat)
Grondbanken (secundaire bouwstoffen)

Advies en uitvoeringsontwerp bodemsaneringen

Nulwaardig ijzer draagt bij tot het creëren van optimale omstandigheden in de ondergrond voor chemische en biologische afbraak van gechloreerde koolwaterstoffen. Het ijzer in de ondergrond wordt op verschillende manieren toegepast. In 2006 hebben we onder licentie het eerste verticale ijzerscherm in Nederland als demonstratieproject toegepast en later hebben we als afgeleide hiervan horizontale schermen geplaatst. Met specifiek geconditioneerd nulwaardig ijzer wordt het afbraakproces versneld , NTP past dit toe op In Situ Chemische Reductie (ISCR) projecten waarbij nano-ijzer als fijnstof in de bodem wordt geïnjecteerd.


Directe injecties van substraten

We brengen substraten zoals slow release compounds die specifiek ontwikkeld zijn voor In Situ Metaal Precipitatie (ISMP) in de bodem. En voor de biologische afbraak aërobe compounds (voor olie en aromaten) en anaërobe compounds (voor gechloreerde koolwaterstoffen) worden deze met een directe injectie of door infiltratie via injectiefilters in de bodem gebracht. Hiervoor hebben we in eigen beheer een mobiele mengunit ontwikkeld waarmee we flexibel kunnen inspelen op iedere verontreinigingslocatie.

IJzerschermen

Nulwaardig ijzer draagt bij tot het creëren van optimale omstandigheden in de ondergrond voor chemische en biologische afbraak van gechloreerde koolwaterstoffen. Het ijzer in de ondergrond wordt op verschillende manieren toegepast. In 2006 hebben we onder licentie het eerste verticale ijzerscherm in Nederland als demonstratieproject toegepast en later hebben we als afgeleide hiervan horizontale schermen geplaatst. Met specifiek geconditioneerd nulwaardig ijzer wordt het afbraakproces versneld , NTP past dit toe op In Situ Chemische Reductie (ISCR) projecten waarbij nano-ijzer als fijnstof in de bodem wordt geïnjecteerd.

Chemische Oxidatie

Door chemicaliën in de bodem te brengen, ontstaat er een chemische reactie waarbij de verontreiniging zoals minerale olie wordt geoxideerd. Met In Situ Chemische Oxidatie (ISCO) kunnen hoge concentraties aan verontreinigingen op een snelle manier worden gesaneerd. Daarom zetten we ISCO specifiek in om de bronzone van de verontreiniging aan te pakken.
Wij zijn gespecialiseerd in deze techniek en gebruiken een grote verscheidenheid aan oxidatiemiddelen. We onderscheiden de gasgedreven ISCO waarbij we ISCO3 concept toepassen en de vloeistof gedreven ISCO met de toepassing van Permanganaat, Persulfaat of Fenton’s Reagens waarmee we een groot aantal projecten aantoonbaar succesvol hebben afgesloten.Grondsaneringen

Er zijn verschillende soorten bodemverontreiniging met verschillende oorzaken en uiteenlopende procedures voor melding en onderzoek. Onze specialisten in milieutechniek voeren grondsaneringen uit in opdracht van overheden, particulieren, projectontwikkelaars en bedrijven. In het kader van de omgevingswet zoeken we daarbij naar de meest sobere en doelmatige oplossing en denken we mee over een saneringsoplossing in relatie tot het gebruik van de locatie.

Biologische afbraak - aërobe techniek

Een groot aantal van de saneringslocaties waar we ons werk uitvoeren zijn (voormalige) tankstations of brandstof op- en overslaglocaties waarbij door lekkages of morsverliezen olieproducten in de bodem terecht zijn gekomen. We graven in de bronzone de verontreinigde grond weg en de restverontreinigingen in de grond en het grondwater saneren we met gestimuleerde aërobe afbraak. Door het injecteren van perslucht of zuurstof en nutriënten stimuleren we de biologische omstandigheden in de bodem zodanig dat de bacteriën in de bodem de verontreinigingen afbreken tot onschadelijke eindproducten.

BEAT-conceptHet BEAT-concept (Bioreactor Enhanced Augmentation Technology) is een doorontwikkeling van het TCE-concept en de standaard voor het saneren van gebieden die verontreinigd zijn met gechloreerde verbindingen zoals Per en Tri.

Verontreinigd grondwater wordt op de locatie opgepompt en via een bioreactor voorzien van een koolstofbron, nutriënten en dechlorerende bacteriën. Vervolgens wordt het water terug gepompt in de bodem en breken de bacteriën ter plekke de verontreiniging af. Het unieke van de techniek is dat het kweken van de bacteriën niet in een laboratorium maar in een reactor in het veld plaatsvindt. De besturing van de bioreactor en de toediening van hulpstoffen vindt op afstand volledig geautomatiseerd plaats op een veilige en betrouwbare wijze.

Het voordeel van het BEAT concept ten opzichte van een conventionele sanering middels pump & treat is, dat de bodem slechts éénmaal hoeft te worden doorspoeld. Nadat de bodem eenmaal is doorspoeld en de benodigde bacteriën en voedingsstoffen goed over het te behandelen gebied zijn verspreid, kan het saneringssysteem van de locatie worden verwijderd. De afbraak vindt daarna in de bodem plaats.

Met de techniek zijn bodemvolumes behandeld van 10.000 tot 400.000 m3, waarin concentraties tot 10% van de wateroplosbaarheid binnen een periode van 1 tot 3 jaar zijn teruggebracht tot beneden 10 µg/l.

De voordelen van het BEAT-concept op een rijtje:

 • relatief korte saneringsduur;
 • verontreiniging wordt volledig omgezet;
 • het systeem kan in een bebouwde omgeving worden toegepast. Alle putten en leidingen kunnen ondergronds worden afgewerkt. Hierdoor is er weinig overlast voor de omgeving;
 • zeer laag energieverbruik, de feitelijke afbraak is energieneutraal;
 • goedkoper dan niet biologische methoden.
Biologische afbraak - anaërobe techniek

Een andere categorie van bodemverontreinigingen zijn de locaties die verontreinigd zijn met oplosmiddelen zoals de VOCl’s (vluchtige organochloorverbindingen). Vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen zoals per en tri kunnen biologisch gesaneerd worden volgens het zogenaamde BEAT®-concept (Bioreactor Enhanced Augmentation Technology).

Hierbij brengen we bovengronds gekweekte bacteriën met de benodigde koolstofbron en nutriënten in de bodem om de anaërobe biologische afbraak te stimuleren. Door een continue controle van de influent-, de infiltratie- en de bioreactorstroom op pH, zuurstof en redox houden we het proces nauwlettend in de gaten. De kracht van dit concept ligt in de relatief kortdurende actieve saneringsfase met als eindresultaat de volledige afbraak van chloorkoolwaterstoffen.


Asbestgrondsaneringen

Wij zijn volledig uitgerust om asbest uit de bodem te verwijderen volgens de wettelijke voorschriften. We hebben ruime ervaring met grootschalige (binnenstedelijke) projecten zoals de voormalige asbesthaarden in en rondom Harderwijk en Goor. Daarbij nemen we het complete projectmanagement met de omgevingsaspecten graag bij u uit handen.

Grondwatersaneringen (pump and treat)

Voor het saneren van grondwaterverontreinigingen hebben we een groot aantal mobiele zuiveringsinstallaties beschikbaar die via een telemetriesysteem op afstand worden bediend en gecontroleerd. Daarnaast beschikken we over losse componenten die we kunnen inzetten bij kortlopende projecten of calamiteiten. De zuiveringsinstallaties, onttrekkings- en infiltratie-units bouwen we zelf met inbegrip van de telemetrische besturing en bewaking van het saneringsproces.  

Grondbanken (secundaire bouwstoffen)

In het kader van nuttig hergebruik van grond beheren we onder de naam Sanog en de Bree enkele grondbanken in de regio en zijn we medebeheerder van de grondbank Hengelo. Het gaat hier om de overname of leverantie van schone tot lichtverontreinigde materiaalstromen en de bemiddeling tussen vraag en aanbod in de markt. Op deze manier verzorgen wij de acceptatie, het beheer en de leverantie van grondstromen voor diverse gemeenten in onze regio.

De grondbanken de Bree en Hengelo zijn gecertificeerd conform de BRL 9335 voor het innemen en samenvoegen van kleine partijen grond en het onder certificaat leveren van grond en zand, bomenzand en bomengrond, binnen de werkingssfeer van het Besluit bodemkwaliteit. Naast het beheer van grondbanken houden we ons ook bezig met grootschalige toepassingen waaronder grondwallen langs de Rijksweg A1 en A35 in Hengelo.

Neem voor meer informatie contact op met Sander Heitbaum

Directeur
0653428266 stuur mij een email