Beggelderdijk

lopend project
naar overzicht
Opdrachtgever
Gemeente Aalten
locatie
Beggelderdijk Dinxperlo
start werkzaamheden
28-06-2021
geplande oplevering
Eind 2021

Project Omschrijving

Bouwteam Reconstructie Beggelderdijk Dinxperlo


In het 4e kwartaal van 2020 heeft de gemeenteraad van de gemeente Aalten besloten om de Beggelderdijk her in te richten. De herinrichting moet bijdragen aan een veiligere Beggelderdijk, tussen de rotonde Terborgseweg en de komgrens, en een verfraaiing van de entree van Dinxperlo. Daarnaast is het de bedoeling om groot onderhoud uit te voeren aan de rijbaan buiten de kom tot aan Bohnenweide. Met dit besluit heeft de gemeenteraad ook besloten om een eventuele rondweg of varianten hierop niet verder te onderzoeken, maar volledig in te zetten op een verkeersveiligere Beggelderdijk. De planning is dat, na een voorbereidings- en participatietraject met de omgeving, de Beggelderdijk eind 2021 opnieuw is ingericht.

Samenwerking
NTP heeft zich samen met de gemeente Aalten, verbonden in een bouwteam. Dit bouwteam deelt kennis en zorgt voor verbindingen met andere belangrijke partijen, zoals de bewoners, ondernemers en gebruikers van de betreffende straten. Vertegenwoordigers van deze partijen worden vanaf het begin betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen in de vorm van een klankbordgroep. Met deze klankbordgroep wordt gewerkt aan een co-creatie voor de herinrichting van de betreffende straten met input van de uiteindelijke gebruikers van de straat. Hierbij maken we gebruik van elkaars (lokale) kennis en specialisme.

Een duurzame inrichting
Naast een veiligere en toekomstbestendige inrichting, heeft de gemeente tevens de ambitie om de straat duurzaam in te richten. Om invulling te geven aan een duurzame inrichting van de Beggelderdijk, wordt gebruik gemaakt van Sustainable Development Goals (SDG`s). Hierbij zijn de thema’s over gezond leven, materiaalgebruik, klimaatbestendigheid, vergroening en biodiversiteit belangrijke pijlers binnen de inrichting van deze weg.

2.4.1 Global Goal 3: Gezonde levens bevorderen welzijn van mensen van alle leeftijden
Toegang tot goede basis gezondheidszorg; sterfte en ziekte als gevolg van verontreiniging terugdringen; aantal verkeersdoden en gewonden beperken. Het doel bij dit project is voornamelijk gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid en schone lucht.

2.4.2 Global Goal 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
Deze global goal richt zich vooral op innovatie en inclusieve infrastructuur in de breedste zin van het woord. Voor dit project dient men zich vooral te richten op het innovatief hergebruiken van materialen, het verbeteren van de positie voor de fiets en het beperken van schade aan de aanwezige natuur.

2.4.3 Global Goal 11: Duurzame steden en gemeenschappen
Binnen dit doel wordt voornamelijk gekeken naar het actief betrekken van bewoners bij de wijkinrichting, het versterken van groen langs wegen en terreinen en het borgen van een goede hemelwaterberging en afvoer. Voornamelijk het ont-tegelen en het versterken van het aanwezige groen van de Beggelderdijk is een groot uitgangspunt voor dit project. De Beggelderdijk moet een aantrekkelijke, groene en mooie entree van Dinxperlo worden. Daarnaast is ook verkeersveiligheid en bereikbaarheid één van de belangrijkste uitgangspunten welke overeenkomen met global goal 11.

2.4.4 Global Goal 12: Verantwoorde consumptie
Global Goal 12 richt zich op duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, duurzame praktijken bij overheidsopdrachten. En daarnaast op het tegengaan van voedselafval en -verspilling, beperken van afvalproductie via preventie en hergebruik, verantwoord beheer van afvalstoffen en terugdringen van verontreiniging. Voor dit project richt dit doel zich voornamelijk op het inzetten van vrijkomende materialen als grondstoffen.

2.4.5 Global Goal 13: Klimaatactie
Global Goal 13 gaat over het verhogen van de weerbaarheid en aanpassing aan klimaatrisico’s, het verbeteren van menselijke en institutionele vaardigheden voor klimaatadaptie en mitigatie. Waterberging en afvoer is een belangrijk uitgangspunt binnen dit project.

2.4.6 Global Goal 15: Leven op het land
Global Goal 15 gaat om het versterken van duurzaam gebruik van bossen, droge gebieden, biodiversiteit en het integreren van waarden van ecosystemen en biodiversiteit in nationale en lokale planning. Binnen dit project moet men zich inzetten voor het versterken van de biodiversiteit.

2.4.7 Global Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
Met het toepassen van deze Global Goal richten wij ons op een effectieve en efficiënte samenwerkingsverband. Het vormen van een bouwteam heeft Global Goal 17 als basis.
Neem voor meer informatie contact op met René Marsman

Projectleider
0657114232 stuur mij een email