Herinrichting Voorplein Gemeentehuis Dalfsen

lopend project
naar overzicht
Opdrachtgever
Gemeente Dalfsen
locatie
Raadhuisstraat 1 Dalfsen
start werkzaamheden
01-02-2021
geplande oplevering
Mei 2021

Project Omschrijving

Scrol naar beneden voor updates en actuele foto's van dit project!

Het projectgebied omvat het voorplein van het gemeentehuis inclusief de direct omliggende openbare ruimte en parkeervoorzieningen.

Aanleiding van deze herinrichting is de huidige staat van de verhardingen, groenvoorzieningen, meubilair en afwatering. De ruimtelijke kwaliteit, toegankelijkheid en bruikbaarheid schieten nu tekort en maakt de herinrichting noodzakelijk. Bureau Mien Ruys heeft in 2019 het schetsontwerp (SO) opgesteld in samenwerking met gemeente Dalfsen en verschillende instanties als stakeholder. Onder ander de BTB groep, VVN, Platform gehandicapten, Plaatselijk Belang en Vrienden van Dalfsen hebben hier aan deelgenomen.

De taak aan het bouwteam om nu het SO op detailniveau verder uit te werken tot uiteindelijk een definitief ontwerp (DO).Het gehele traject van SO naar DO zal onder het toeziend oog van Bureau Mien Ruys plaatsvinden die de rol van droombewaker heeft.

Het is van groot belang een plein te realiseren dat optimaal invulling geeft aan de BTB aspecten (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid).De uitwerking van het ontwerp moet zo worden uitgevoerd dat er geen randen of steile hellingen ontstaan. Doelstelling is om een optimale situatie te creëren , ook voor de mindervalide bezoekers.

Gemeente Dalfsen stelt in het project een klimaat- en wateropgave. Doel is regenwater op een toekomstbestendige manier vast te houden binnen het plangebied. Onderdeel van de invulling van dat doel is het vergroenen van het plein.

In het ontwerp is daarom een flinke toename van de groene ruimte voorzien. Het bouwteam dient de verdere groeninvulling uit te werken, in een directe relatie tot de wateropgave.

Duurzaamheid

Sustainable Development Goals (SDG)

Om invulling te geven aan een duurzame inrichting van het Voorplein van het gemeentehuis Dalfsen, wordt gebruik gemaakt van Sustainable Development Goals (SDG`s). Hierbij zijn de thema’s over gezond leven, materiaalgebruik, klimaatbestendigheid, vergroening en biodiversiteit belangrijke pijlers binnen de inrichting van  het plein. Het is de bedoeling om met dit project ervaring op te doen hoe Global Goals goed en zichtbaar kunnen worden toegepast binnen infrastructurele werken

Global Goal 3: Gezonde levens bevorderen welzijn van mensen van alle leeftijden

Toegang tot goede basis gezondheidszorg; sterfte en ziekte als gevolg van verontreiniging terugdringen; aantal
verkeersdoden en gewonden beperken. Het doel bij dit project is voornamelijk gericht op het bieden van werkplekken aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We zorgen hiermee voor terugkeer op de arbeidsmarkt (SROI) en voor banenmarkt.

Global Goal 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

Deze Global Goal richt zich vooral op innovatie en inclusieve infrastructuur in de breedste zin van het woord. Het Voorplein wordt op een duurzame en betaalbare manier ingericht.

Global Goal 11: Duurzame steden en gemeenschappen

Binnen dit project wordt er gekeken naar vergroening van het voorplein en het toegankelijk maken voor iedereen van het plein.

Global Goal 12: Verantwoorde consumptie

Global Goal 12 richt zich op duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, duurzame praktijken
bij overheidsopdrachten. En daarnaast op het tegengaan van voedselafval en -verspilling, beperken van
afvalproductie via preventie en hergebruik, verantwoord beheer van afvalstoffen en terugdringen van verontreiniging.
Voor dit project richt dit doel zich voornamelijk op het inzetten van vrijkomende materialen als grondstoffen en het betaalbaar houden van de infrastructuur en het lokaal inkopen van materialen en diensten.

Global Goal 13: Klimaatactie

Global Goal 13 gaat over het verhogen van de weerbaarheid en aanpassing aan klimaatrisico’s, het verbeteren van
menselijke en institutionele vaardigheden voor klimaatadaptie en mitigatie. Steenbreek en daardoor het vergroenen van het plein is een uitgangspunt voor dit project.

Global Goal 15: Leven op het land

Global Goal 15 gaat om het versterken van duurzaam gebruik van bossen, droge gebieden, biodiversiteit en het
integreren van waarden van ecosystemen en biodiversiteit in nationale en lokale planning. Binnen wordt ingezet op het versterken van de biodiversiteit in de omgeving van het gemeentehuis.

Planning

 & Projectvoortgang
fase1
Bouwteamfase
28-10-2020 t/m 01-02-2021
n
fase2
Uitvoeringsfase
01-02-2021 t/m 01-06-2021
Download de informatie

fase2
Update 5 maart 2021
01-03-2021 t/m 05-03-2021
n
De herinrichting van het voorplein van het gemeentehuis in Dalfsen is inmiddels volop in uitvoering. De bestaande natuursteenverharding is door de Stichting Dalfsen Werkt opgenomen en wordt elders in de gemeente weer hergebruikt. Daarnaast worden momenteel de bestaande trappartijen en de bordessen gesloopt. Om overlast en hinder voor de omgeving te voorkomen is het beton ter plaatse nat gezaagd tot verwerkbare brokken. In de komende twee weken wordt het grondwerk uitgevoerd ter voorbereiding op het straatwerk. De werkzaamheden verlopen conform planning en de bereikbaarheid van het gemeentehuis is gewaarborgd.
fase2
Update 18 maart 2021
18-03-2021 t/m 01-04-2021
n
Het opbouwen is weer begonnen!

Na een aantal weken van opbreken en slopen zijn wij inmiddels gestart met het opbouwen van het plein en worden de eerste contouren van de eindsituatie zichtbaar. Een deel van de keerwanden en de opsluitbanden zijn aangebracht en vanaf volgende week wordt begonnen met het aanbrengen van de bestrating. De werkzaamheden verlopen overeenkomstig de planning en de bereikbaarheid van het gemeentehuis is gewaarborgd.
Over 2 weken volgt weer een update.
fase2
Update 1 april 2021
31-03-2021 t/m 01-04-2021
n
Fase 1 afgerond

De 1ste fase is inmiddels gereed en opengesteld voor bezoekers en medewerkers van het gemeentehuis. De laatste weken is er druk gewerkt aan het aanbrengen van de verharding en deze week is de beplanting door medewerkers van de gemeente Dalfsen aangebracht. Vanaf 1 april is gestart met de 2de fase.
De Stichting 'Dalfsen Werkt' gaat verder met het opnemen van de bestaande natuursteen verharding dat elders binnen de gemeente hergebruikt gaat worden. De komende weken staan in het teken van de voorbereidende werkzaamheden voor het aanbrengen van de bestrating. Omstreeks week 17 wordt het werk opgeleverd. Over 2 weken volgt een nieuwe update.

fase2
Update 15 april
01-04-2021 t/m 23-04-2021
n
De laatste loodjes!

De afgelopen weken hebben wij het laatste sloop- en grondwerk uitgevoerd. Daarnaast zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het straatwerk afgerond en zijn de stratenmakers volop bezig met het aanbrengen van de nieuwe bestrating. De komende dagen staan in het teken van het plaatsen van het straatmeubilair zoals de fietsenrekken, de trapleuningen, de banken en de plantenbakken. Als alles meezit ronden wij de werkzaamheden eind volgende week af met het opruimen van het werkvak en onze tijdelijke opslag.
fase2
Update 30 april
01-04-2021 t/m 30-04-2021
n
Trots op het eindresultaat

In bouwteam hebben we samen met de Gemeente Dalfsen, Buro Mien Ruys en input van inwoners van Dalfsen de herinrichting van het Voorplein van het gemeentehuis en de aangrenzende openbare ruimte en parkeergelegenheid afgerond.

In het bouwteam hebben we een plein gerealiseerd dat optimaal invulling geeft aan de BTB aspecten (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid). De uitwerking van het ontwerp is zo uitgevoerd dat er geen randen of steile hellingen meer zijn. We hebben zo een optimale situatie gecreëerd, ook voor de mindervalide bezoekers. Het plein is flink groener en er is rekening gehouden met het vasthouden van regenwater .

We kijken terug op een prettige samenwerking met de gemeente Dalfsen, de betrokken bewoners en Buro Mien Ruys en zijn trots op het mooie resultaat !


FOTO'S UPDATE 30 APRIL 2021

FOTO'S UPDATE 15 APRIL 2021

Foto's update 1 april 2021

Foto's update 18 maart 2021

Foto's update 5 maart 2021:

Neem voor meer informatie contact op met Emiel Mulder

Ontwerpleider
0651296057 stuur mij een email